O sbírkách

Židovské muzeum v Praze spravuje unikátní sbírky vztahující se k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, od kultovních předmětů, věcí osobní potřeby, fotografií přes umělecká díla po archivní prameny a rozhovory s pamětníky. V online katalogu sbírek budou postupně zpřístupňovány záznamy o objektech a dokumentech - poté co projdou pečlivou verifikací a pokud je jejich publikace v souladu s autorskými či vlastnickými právy a předpisy o ochraně osobních dat.

Tato stránka popisuje pouze ty části sbírek, které jsou již přístupné prostřednictvím online katalogu. Podrobný popis sbírkového fondu ŽMP a přístupu k němu je k dispozici zde.

Archiv Oddělení pro dějiny šoa
Oddělení pro dějiny šoa spravuje materiály dokumentující dějiny "konečného řešení židovské otázky" v českých zemich. Náleží mezi ně archivní sbírky Terezín, Dokumenty perzekuce (materiály k pronásledování Židů v českých zemích mimo ghetto Terezín) a velké množství materiálů osobního a rodinného charakteru (včetně těch, které vznikly na základě výzvy Pomozte pátrat po zmizelých sousedech). Oddělení dále poskytuje přístup ke sbírce více než tisíce rozhovorů s pamětníky, kterou nahrává od počátku 90. let do současnosti, a k nové sbírce rozhovorů o životě Židů v poválečném Československu. V péči oddělení je dále část Fotosbírky ŽMP z období druhé světové války.

Archiv oddělení je plně digitalizován a po kontrole bude zpřístupňován online. V současnosti je zde k dispozici zejména ucelená sbírka dokumentů k Židům v Ostravě a převážná část sbírky Terezín .

Fotosbírka
Ve fondu fotoarchivu jsou uloženy snímky související převážně s historií a současností Židovského muzea a s dokumentací židovského osídlení Čech a Moravy. Na desítkách tisíc negativů, pozitivů, diapozitivů a mnohonásobně větším počtu digitálních snímků z doby od počátku čtyřicátých let po dnešek jsou zachyceny sbírkové předměty, expozice a objekty muzea, část sbírky představují reportáže z akcí a významných událostí s muzeem spojených. Jednu z nejzajímavějších částí fondu představují skleněné negativy z let 1942-1945, věnované činnostem navázaným na svoz a dokumentaci předmětů ze zrušených židovských obcí území Protektorátu. Fotoarchiv uchovává i soubor snímků mnoha dnes již neexistujících synagog a hřbitovů, zdokumentovaných nedlouho před zánikem. Menší fotografické soubory se přímo týkají holocaustu, nucených prací a okupace. Sbírka postupně prochází digitalizací a po verifikaci a katalogizaci zde bude zpřístupňována veřejnosti.

V online katalogu je zatím přístupná pouze ukázka zaměřená zejména na fotografie synagog v českých zemích.

Judaika
Židovské muzeum v Praze spravuje jednu z největších kolekcí judaik na světě. Sbírka byla založena v roce 1906 a od té doby se kontinuálně rozvíjí, dnes obsahuje (včetně rozsáhlého souboru vizuálního umění) téměř 45 000 předmětů. Základ sbírky tvoří předměty užívané v českých a moravských synagogách, které byly po druhé světové válce doplněny především o umělecká díla židovských autorů a artefakty reflektující šoa. Zvláštností je, že většina z trojrozměrných liturgických i domácnostních předmětů pochází z uceleného historického geografického prostoru, protektorátu Čechy a Morava, s malými přesahy do pohraničních regionů a střední Evropy. V poslední době tvoří nejpočetnější část přírůstků nálezy z geníz. Sbírka Židovského muzea v Praze je členěna podle materiálů na sbírku textilu, sbírku kovů a přidružených materiálů, sbírku vizuálního umění a sbírku rukopisů a nálezů z geníz na papíře.