On-line výstava

Suvenýry z moře

Ve sbírce Židovského muzea v Praze se nachází i malá a poměrně kuriózní skupina předmětů – schránek mořských plžů s leptanými hebrejskými nápisy. Jde o doklad zajímavého kulturního fenoménu, který vznikl v tehdejší Palestině na samém počátku 20. století a přetrval zřejmě po celou jeho první třetinu. Tyto mušle s nápisy jsou zastoupeny i v dalších sbírkách judaik a objevují se i na specializovaných aukcích, je tedy možné usoudit, že šlo o masový jev.

Využití schránek mořských plžů jako upomínkových předmětů opatřených textem nebo jinou výzdobou není nic nového. S větším rozšířením těchto praktik se však setkáváme až ve druhé polovině 19. století s masovějším nástupem turismu, v přímořských lokalitách je tento typ suvenýrů s leptanými výjevy oblíbený dodnes. Převažující většina mušlí s hebrejským textem se však od obecných suvenýrů odlišuje svým přesně daným účelem a obvykle i individualizací.

Z dochovaných souborů mušlí a textů na nich lze odvodit, že ve většině byly užity jako neobvyklá novoroční přání. Na ploše je obvykle umístěna standardní hebrejská formulace přání k Novému roku, někdy ve zkrácené verzi, občas doplněná datací v hebrejském písmu nebo v latince a uvedením jména dárce, případně obdarovaného. Jazykové kombinace nápisů se liší podle jazyka příjemců, obvykle je rozšiřující text psán německy, v případě zahraničních sbírek se vyskytuje i angličtina.

Ve všech případech jde o ulity zavinutce tygrovaného (Cypraea tigris), dlouhé přibližně 8 až 9 centimetrů. Tento druh zavinutce ve Středozemním moři nežije a jeho ulity bylo nutné na území tehdejší Palestiny dovážet z místa jeho nejbližšího výskytu – Rudého moře, kde je zcela běžný. Technika výroby nápisů a případné další výzdoby byla velmi jednoduchá a nevyžadovala žádné zvláštní vybavení – i to zřejmě přispělo k široké oblibě. Místa, která měla zůstat vyvýšena a vytvořit nápis nebo výzdobu, byla zakryta lakem a po jeho zaschnutí byla celá plocha vystavena působení slabé kyseliny, zřejmě obyčejného kuchyňského octa. Po odleptání materiálu do požadované hloubky byla ulita omyta vodou a krycí lak odstraněn vhodným rozpouštědlem.

Výstavu zpracoval Jaroslav Kuntoš.

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina, cca 1900-1925

  Tento druh nápisu se v různých obměnách opakuje na mušlích nejčastěji. Ve středovém poli šesticípé hvězdy je usazen třířádkový hebrejský nápis: „Nechť jste zapsáni [do Knihy života] pro dobrý rok“. Formulace nápisu vychází z talmudického tvrzení, že v průběhu židovského Nového roku se otvírají tři knihy, jednotliví lidé jsou podle svého konání souzeni a osoby spravedlivé jsou zapsány do Knihy života.

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina, cca 1900-1925

  Jednoduchá verze přání k Novému roku, bez výzdoby, pouze s jednořádkovým zkráceným hebrejským nápisem: „Pro dobrý rok“.

 • Upomínkový předmět / suvenýr, 1909

  Palestina (?), 1909

  Na ploše je vyleptán čtyřřádkový hebrejsko-německý nápis, s hebrejskou částí umístěnou ve středu šesticípé hvězdy: „Dobrý rok 5670, 1909/10, rodina Benkelesova, Stod.“. Město Stod (něm. Staab) leží v údolí řeky Radbuzy jihozápadně od Plzně, o dárcovské rodině se nepodařilo zjistit bližší podrobnosti.

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina (?), cca 1900-1925

  Na ploše je umístěn čtyřřádkový německo-hebrejský nápis: „Panu Wilhelmu Nadelfestovi, pro dobrý rok, spolek Achwah“. Vzdělávací a podpůrný spolek židovských dělníků a soukromých zaměstnanců „Achwah“ byl založen roku 1898 ve Vídni a jeho záměrem bylo propagovat myšlenky socialismu a sionismu. Obdarovanou osobou byl zřejmě Ing. Wilhelm Nadelfest (1859-1941), jeden z ředitelů Škodových závodů. Mušlí věnovaných spolkem „Achwah“ se dochovalo více, spolek byl v posílání tohoto typu novoročních přání značně aktivní.

 • Upomínkový předmět / suvenýr, 1908

  Palestina (?), 1908

  Na ploše je vyleptán čtyřřádkový nápis v kombinaci hebrejštiny a latinky: „Nechť jste zapsáni [do Knihy života] pro dobrý rok, F. Bäuml, 1908.“.

 • Upomínkový předmět / suvenýr, 1910

  Palestina (?), 1910

  Na ploše je vyleptán pětiřádkový nápis v kombinaci hebrejštiny a latinky: „671, nechť jste zapsáni [do Knihy života] pro dobrý rok, Max R.V. Gutmann.“. Hebrejská datace na počátku nápisu odpovídá občanskému roku 1910.

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina, cca 1900-1925

  V tomto případě jde o skutečný turistický, případně poutnický suvenýr. V ploše je vyleptáno vyobrazení orientální stavby s kupolí a stylizované cesty a stromu, snadno identifikovatelné podle nezaměnitelné siluety a také podle našikmo usazeného hebrejského nápisu: „Hrob Ráchel“. Dole pod scénou je umístěn další hebrejský nápis: „Suvenýr z Jeruzaléma“. Hrobka židovské pramáti Ráchel se nachází na severním okraji Betléma a dodnes je jedním z nejdůležitějších poutních míst judaismu. (S tím, že hrob Ráchel není v Jeruzalémě si výrobce evidentně hlavu nelámal).

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina, cca 1900-1925

  Opět jde o příklad čistě turistického suvenýru. Silně stylizovaná architektura se štíhlou vsazenou věžičkou je identifikovaná hebrejským nápisem v horní části výjevu: „Věž Davidova“. Dole je umístěn další hebrejský nápis: „Na památku z Jeruzaléma“. Takzvaná Davidova věž je původně antickou pevností usazenou na západním okraji jeruzalémského Starého města, štíhlá věžička, která umožňuje rozpoznat výjev i bez nápisu, je ve skutečnosti minaret vzniklý za osmanské nadvlády.

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina, cca 1900-1925

  Zde se setkáváme se zcela jiným typem nápisu, vztahujícímu se ale rovněž k jednomu ze židovských svátků. Desetiřádkový hebrejský text obsahuje čtyři otázky z pesachové hagady, textu, který je čten při rituální večeři o svátku Pesach. Otázky se týkají odlišnosti pesachového večera od jiných a pronáší je nejmladší z přítomných, poté následuje příběh o vysvobození z egyptského zajetí.

 • Upomínkový předmět / suvenýr

  Palestina, cca 1911-1925

  Oblibu mušlí s leptanou výzdobou a textem bylo možno využít různým, někdy i poměrně neobvyklým způsobem. Značnou kreativitu prokázal majitel jednoho z telavivských obchodů, který je používal jako reklamní dárky. Na povrchu této mušle je vyleptán pětiřádkový nápis v kombinaci hebrejštiny a latinky: „Suvenýr od firmy ‚Renome‘, Ch. Moberman, Tel Aviv, Nachalat Benjamin 22“. Dnes na této adrese v jižní části současného města (Nahalat Binjamin St 22) sídlí lékárna a krám s látkami, vlastní dům už ale není dochován ve své původní podobě.

Všechny on-line výstavy