On-line výstava

Draci a rohy hojnosti – štíty na Tóru Tomáše Höpfela

Tóra je ústředním pojmem židovského náboženství. Ve fyzické podobě jde o pergamenový svitek s textem Pěti knih Mojžíšových, který je uchováván v ozdobné skříňové schráně v čele synagogy. Vzdávaná úcta je mimo jiné vyjádřena i ozdobným textilním pláštíkem nasazeným na svitek a dalším souborem ozdob – nástavci nebo korunou nasazenými na výčnělky navíjecích tyčí, a štítem a ukazovátkem zavěšenými na přední straně uloženého svitku. Štít na Tóru se vyvinul z původního jednoduchého štítku, zavěšovaného na svitek a udávajícího, jaká část textu se objeví bezprostředně po jeho rozvinutí. Během následující doby se jeho plocha zvětšila, informační funkce ustoupila do pozadí a převážila jeho funkce ozdobná.

Vzhledem ke svým rozměrům je štít na Tóru nejviditelnější částí ozdob svitku Tóry a jeho zpracování byla vždy věnována velká pozornost. Pokud můžeme z dochovaných historických dokladů posoudit, jeho podoba byla ve zdejším prostředí již na přelomu 17. a 18. století ustálena a používala poměrně jednotný základní tvar a ikonografii s omezeným počtem výzdobných prvků. Menší odchylky od tohoto standardního schématu lze obvykle vysvětlit specifickým požadavkem objednavatele na individualizaci. V první polovině 19. století zde však vznikla skupina štítů na Tóru, která se tradičnímu pojetí zcela vymyká. Všechny tyto štíty pocházejí z dílny pražského stříbrnického mistra Tomáše Höpfela.

Tomáš (Thomas) Höpfel se narodil pravděpodobně v roce 1790 nebo 1793 v Bernau v jihovýchodním cípu Bavorska. O jeho řemeslném školení nejsou žádné zprávy, je možné, že se vyučil stříbrnickému řemeslu v Norimberku. Na své tovaryšské cestě se zastavil v Praze, zde se roku 1814 oženil a roku 1815 byl prohlášen řádným mistrem pražského zlatnického a stříbrnického cechu. Svou činnost již od počátku z velké části zaměřil na spolupráci s místními židovskými komunitami, které právě nahrazovaly ztráty rituálního vybavení, zabaveného státem na úhradu státního dluhu. V této, z hlediska počtu vyrobených předmětů velmi plodné spolupráci pokračoval až do své smrti v roce 1847, několik judaik pak ještě v následujících letech vzniklo v jeho dílně pod vedením vdovy.

Co mistra stříbrníka vedlo k celkem zásadnímu přepracování struktury standardního štítu na Tóru, není jasné. Jak již bylo řečeno, jeho řemeslné a výtvarné školení neznáme, z technického hlediska jeho zpracování tématu patří k lepšímu průměru. Po příchodu do Prahy pravděpodobně pracoval v dílně Václava Rummela st., jehož dochované práce pro židovské zákazníky patří k běžnému standardu, zde tedy žádnou inspiraci načerpat nemohl. Nezbývá tedy než předpokládat, že jde o vlastní invenci, případně zpočátku nezáměrnou modifikaci, vytvořenou možná podle pouhého slovního zadání objednavatelem. Nakolik podrobně dokázali židovští zákazníci definovat, jak má štít vypadat a jak konkrétně vypadala objednávka obdobných objektů, se lze jen dohadovat. V každém případě, již první dochovaný štít na Tóru vzniklý v dílně čerstvého mistra (1815) se od běžné produkce silně odchyluje. Zákazníky však byl přijat, což poněkud zpochybňuje obvyklou představu o konzervativnosti židovského publika, a mistr Höpfel tak mohl své vlastní představy o tom, jak by měl vypadat štít na Tóru dále rozvíjet, v některých případech s velmi překvapivým výsledkem.

Výstavu zpracoval Jaroslav Kuntoš.

 • Štít na Tóru, 1815

  Štít na Tóru, Antonín Neuberth, 1815

  Pro představu, jak vypadal standardní štít na Tóru daného období, je zde vyobrazen štít z dílny Höpfelova současníka, pražského stříbrníka Antonína Neubertha. Dodržuje typický obdélný tvar završený půlkruhovým obloukem a v ploše obsahuje všechny základní ikonografické prvky – postranní sloupy, lvy stojící na jejich hlavicích, vrcholovou korunu přidržovanou tlapami lvů a desky Desatera. Pod středem štítu je usazena schránka na výměnné destičky se jmény svátků, volná plocha je vyplněna rostlinným ornamentem.

  Inv. č. ŽMP 009.839

 • Štít na Tóru, 1815

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1815

  Nejstarší z dochovaných, a pravděpodobně zcela první vyrobený štít z Höpfelovy dílny. Je zde ještě vidět snahu o zachování pevného obrysu, figury lvů se zde ale stávají zcela dominantním prvkem a místo koruny přidržují schránku na výměnné destičky, sloupy jsou nahrazeny skeletovými konzolami. Přestože se štít od tradičního vzoru silně odchyluje, zřejmě došel určité obliby, neboť již v následujícím roce (1816) vznikly v dílně další tři totožné kusy, poslední kus z celkem šesti známých exemplářů pak v roce 1844.

  Inv. č. ŽMP 012.644

 • Štít na Tóru, 1816

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1816

  Zde jde o variaci štítu z předchozího roku, velkoformátové figury lvů jsou zde nahrazeny stejně rozměrnými figurami ptáků, přidržujících křídly schránku na destičky. Za zmínku stojí použití motivů rohů hojnosti, usazených za těly ptáků, které se poté staly jedním z důležitých atributů štítů na Tóru z této dílny. Zákazníky tento typ zřejmě příliš neoslovil, protože se dochoval v jediném kusu.

  Inv. č. ŽMP 037.831

 • Štít na Tóru, 1817

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1817

  Pokud byl výrobce okolnostmi přinucen, nerozpakoval se vrátit ke zcela tradičnímu tvaru a ikonografii, byť v tomto případě v značně redukované podobě – lvy na hlavicích sloupů nahradily drobné korunky a desky Desatera chybí. Důvodem byly velmi malé rozměry štítu ve srovnání s běžným standardem. Výška tohoto štítu na Tóru je pouhých 145 milimetrů, rozsáhlejší a detailnější výzdoba, pro Höpfela typická, by se do plochy nevešla.

  Inv. č. ŽMP 037.972

 • Štít na Tóru, 1820

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1820

  U tohoto typu se výrobce zčásti vrátil k tradičnějším vzorům, figury lvů přidržujících schránku na destičky se jmény svátků jsou zmenšeny a usazeny na sloupové podstavce, hlavy zvířat jsou zachyceny z profilu. Těla lvů jsou ale podložena rohy hojnosti, vyplňujícími výraznou část plochy, a obrys štítu je více rozvolněn. Sloučení tradičních a nových prvků se ukázalo jako velmi úspěšné – jde o zákazníky nejvyhledávanější typ štítu na Tóru z Höpfelovy produkce, jehož se z rozmezí let 1820-1844 dochovalo neuvěřitelných 27 kusů.

  Inv. č. ŽMP 000.839

 • Štít na Tóru, 1825

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1825

  Další ukázka tohoto typu štítu. Všechny dochované exempláře jsou rozměrově i skladbou jednotlivých prvků téměř totožné, liší se pouze nepatrnými změnami ve zpracování výzdoby. Mistr pravděpodobně pracoval podle přímé kresebné předlohy nebo šablony.

  Inv. č. ŽMP 005.013

 • Štít na Tóru, 1826

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1826

  V roce 1826 vznikl v Höpfelově dílně nejodvážnější z jeho typů štítů. Tradiční postranní sloupy jsou zde přetvořeny ve štíhlé sloupové vázy s trsy květin a vinné révy, vyrůstajícími z jejich ústí a pokrývajícími část volné plochy. Ve spodní části štítu jsou usazeny rozměrné figury dvou draků s propletenými krky, s ocasy ovíjejícími postranní vázy. Užití postav mytologických zvířat k výzdobě štítu na Tóru je v našem prostředí naprosto výjimečné. Jen velmi vzdálenou obdobu představují některé z východoevropských štítů na Tóru, kde jsou lvi přidržující vrcholovou korunku nebo desky Desatera nahrazeni postavami gryfů. V případě tohoto štítu však figury draků neplní žádnou konkrétní úlohu a jsou spíše pouhým výzdobným prvkem (byť by snad mohly být obecně interpretovány jako strážci svitku Tóry). I tento typ štítu si přes svou nezvyklost nalezl odběratele a v průběhu doby jich vzniklo celkem pět kusů.

  Inv. č. ŽMP 010.730

 • Štít na Tóru, 1828

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1828

  Další příklad štítu s draky, tvarově až na nepatrné odchylky v detailech shodného s předchozím. Zlacení reliéfní výzdoby bylo provedeno až mnohem později jako dodatečná úprava, v době svého vzniku tento štít zlacen nebyl.

  Inv. č. ŽMP 037.922

 • Štít na Tóru, 1831

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1831

  Lehce zjednodušená a mírně upravená verze štítu s draky. Základní tvar je lehce protažen a původní sloupové vázy nyní představují obětní ohně s plameny vycházejícími z jejich ústí.

  Inv. č. ŽMP 174.189

 • Štít na Tóru, 1837

  Štít na Tóru, Tomáš Höpfel, 1837

  Přestože se výrobce jeví jako svébytný inovátor, čerpající z vlastních představ, tento štít, jehož typ se poprvé objevuje v roce 1837, dokládá, že byl schopen se přizpůsobit a zpracovat vnější vlivy. Postavy lvů, tentokrát přidržující tradiční desky Desatera, jsou sice stále dominantním prvkem plochy, téma rozhrnuté opony, svázané v horních rozích do uzlů a poté spadající po bočních stranách je však novým prvkem, pravděpodobně převzatým z vídeňského prostředí. Tento typ se vcelku setkal s příznivým přijetím a do závěru Höpfelovy tvorby jej vzniklo pět kusů.

  Inv. č. ŽMP 046.018

Všechny on-line výstavy